PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN REPREZENTARE/CORESPONDENŢĂ

în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L.


Potrivit prevederilor art. 39 şi următoarele din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.
1)    În cazul votului prin reprezentare, asociaţii pot să-şi desemneze reprezentanţii în scris sub semnătură olografă sau printr-un document electronic cu semnătura electronică extinsă.
    Procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, cu respectarea aceluiaşi termen, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentare în Adunarea generală.
    Pentru exercitarea dreptului de vot prin reprezentare, mandantul va da persoanei care îl reprezintă toate instrucţiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Din partea unui membru, se poate desemna o singură persoană pentru reprezentare.
    Procura este valabilă numai la şedinţa Adunării generale pentru care a fost acordată.
    Formularul de procură poate fi descărcat de pe site-ul www.ecoservsig.ro, sau obţinut, la cerere, de la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-14.00.
    În vederea identificării mandatarului, la momentul participării la sedinţă acesta va avea asupra sa actul de identitate.
2)    Înainte de şedinţa Adunării generale, membrii pot vota prin corespondenţă.
    Formularul de vot prin corespondenţă poate fi descărcat de pe site-ul www.ecoservsig.ro, sau obţinut, la cerere, de la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-14.00.
    Formularul de vot la care se anexează o copie a actului de identitate a membrului AGA, poate fi depus la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicat pe cale electronică, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, cu respectarea aceluiaşi termen, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea generală.
    În situaţia în care membrul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondenţă este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei, Adunarea Generală a Asociaţilor se va convoca din nou, iar în acest caz procedura de vot prin reprezentare/corespondenţă va fi reluată, urmându-se aceeaşi procedură.

Procura - formular tip

Formular de vot prin corespondenţă