Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

      Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

       În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile comunicate din oficiu sunt:

1.    Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societăţii:
I.

 1. Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
 4. Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor;
 5. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 6. H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

II.

 1. H.C.L. Sighişoara nr. 49/2011;
 2. H.C.L. Sighişoara nr. 105/2011;
 3. H.C.L. Sighişoara nr. 76/2012;
 4. H.C.L. Sighişoara nr. 93/2012;
 5. H.C.L. Sighişoara nr. 9/2012;
 6. H.C.L. Sighişoara nr. 11/2012;
 7. H.C.L. Sighişoara nr. 52/2012;
 8. H.C.L. Sighişoara nr. 67/2012;
 9. H.C.L. Sighişoara nr. 54/2013;
 10. H.C.L. Sighişoara nr. 55/2013;
 11. H.C.L. Sighişoara nr. 168/25.09.2014;
 12. Contract de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 16.200/02.08.2012.

 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare:

 Organigrama

Atribuţiile departamentelor, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii

Program de funcţionare:

Luni-Vineri : 07.00-15.00

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea societăţii şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice:

 • Conducerea societăţii:

Consiliul de Administraţie 2014-2018:

1. Diaconiţă Viorel Claudiu - preşedinte
2. Moldovan Radu - membru
3. Popoviciu Adriana - membru
4. Marian Adriana Paula - membru
5. Oprea Adriana Marieta - membru

Director: Moldovan Radu

Director economic: Solomon Sorina

 • Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:  Toni Lucian Dumitru

 4.    Coordonatele de contact ale societăţii:

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
545400 Sighişoara, str. Libertăţii nr. 14, et. 2
Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ecoservsig.ro

5.    Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

Bilanţ la data de 31.12.2012

Bilanţ la data de 31.12.2013

Bilanţ la data de 31.12.2014

Bilanţ la data de 31.12.2015

6.Programele şi strategiile proprii;
7.Lista documentelor de interes public;
8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9.Modalităţile de contestare:

       În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
       Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, deasemenea, va mențina sancțiunile disciplinare aplicate in cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.
       Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de plata taxei de timbru.

       Documentele pot fi consultate de Luni până Vineri, între orele 07.00 şi 15.00, la sediul S.C. Ecoserv Sig S.R.L. : Str. Libertăţii nr. 14, et. 2, 545400 Sighişoara.

Model cerere informaţii de interes public.

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport de activitate pe anul 2015, elaborat în baza Legii nr. 544/2001

Raport de activitate pe anul 2014, elaborat în baza Legii nr. 544/2001