Convocatorul AGA poate fi găsit AICI

 

Nr.54/23.10.2018

 

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SIGHIŞOARA

 

 

C O N V O C A T O R

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă extraordinară în data de 23.11.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

1.   Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie S.C. Ecoserv Sig S.R.L. precum şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din acesta pentru perioada 2018-2022;

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 23.11.2018, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de26.11.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

                                                 Preşedintele Consiliului de Administraţie

 

                                                Diaconita Viorel

...............................................................................................................................................................................

 Convocator 24/16.07.2018 pag.1 si pag.2

Erata privind amanarea sedintei pentru data de 21.08.2018 AICI

Materiale de sedinta 1 2 3 4 5

.................................................................................................................................................................

Nr.22/24.04.2018

 

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SIGHIŞOARA

 

 

C O N V O C A T O R

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă ordinară în data de 24.05.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

1.   Prezentarea Situaţiei financiare anuale pentru anul 2017; 1  4

2.   Desemnare membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în urma procedurii de selecţie declanşată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/15.02.2018;AICI

3.   Reînnoirea mandatelor în curs;AICI 

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 24.05.2018, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 25.05.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

                                                 Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                Diaconita Viorel

...........................................................................................................................................

CĂTRE,

 

CONSILIUL LOCAL SIGHIŞOARA

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

 

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

 

 

 

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

 

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă extraordinară în data de 12.02.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

 

 

O R D I N E  D E  Z I:

 

1.   Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018; aici si aici

 

 

 

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

 

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

 

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

 

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

 

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

 

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 12.02.2018, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 13.02.2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

 

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

             Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

 

 

                                                 Preşedintele Consiliului de Administraţie

 

                                                Diaconita Viorel

 

 

...........................................................................................................................................................................

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SIGHIŞOARA

 

 

C O N V O C A T O R

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă extraordinară în data de 04.12.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

1.   Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; aici si aici

 

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 04.12.2017, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 05.12.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

                                                 Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                Diaconita Viorel

...................................................................................................................................................

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SIGHIŞOARA

 

 

C O N V O C A T O R

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă ordinară în data de 29.08.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

 

1.    Raportări contabile la 30.06.2017; AICI

2.   Raportul Administratorilor la 30.06.2017; AICI

 

 

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 29.08.2017, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 30.08.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

                                                  Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                Diaconita Viorel

......................................................................................................................................................................

 

 

C O N V O C A T O R

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

 

            Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă ordinară în data de 26.05.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

 

1.    Prezentarea Situaţiei financiare anuale pentru anul 2016  - AICI: 1, 2, 3

2.   Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
- AICI

3.   Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016 -
- AICI

 

Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 26.05.2017, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 29.05.2017, ora 12.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

 

                                                 Preşedintele Consiliului de Administraţie,

                                                Diaconita Viorel


....................................................................................................

C O N V O C A T O R  A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.


         Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă extraordinară în data de 12.12.2016, ora 14.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

 

O R D I N E  D E  Z I:

 

1.    Prezentarea Situaţiei economico-financiare la 30.09.2016.

 

            Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.

  Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail office@ecoservsig.ro, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: office@ecoservsig.ro.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 12.12.2016, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 19.12.2016, ora 14.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.

Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

            Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

                                                  Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                                Diaconita Viorel

Anexe: Situaţia economico-financiară la data de 30.09.2016.

 

 

....................................................................................................

C O N V O C A T O R  A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  A S O C I A Ţ I L O R 

S. C.  E C O S E R V  S I G  S. R. L.

Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, în conformitate cu prevederile art. 33 coroborat cu art. 78 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 54/26.03.2015, prin preşedinte Diaconita Viorel,
        Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în şedinţă ordinară în data de 30.05.2016, ora 14.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din str. P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I:

1.    Aprobarea Situatiei Economico-Financiare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pe anul 2015;
2.    Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2015;


Asociaţii pot vota în Adunarea generală a asociaţilor personal sau prin reprezentare, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.
În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la punctul de lucru al societăţii, din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, în original, cu 24 de ore înainte de şedinţă, ori poate fi comunicată pe cale electronică, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.
Asociaţii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea generală. Adresa de corespondenţă scrisă este Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. II, iar adresa de corespondentă electronică este e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate, inclusiv pentru modificarea Actului constitutiv.
Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau prin vot deschis, cu excepţia votului privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru numirea sau revocarea cenzorului sau alte hotărâri cu caracter individual.
În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 30.05.2016, Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru data de 31.05.2016, ora 14.00, la sediul Municipiului Sighişoara, din P-ţa Muzeului, nr. 7, Sala de şedinţe. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate.
Documentele referitoare la ordinea de zi, se pot obţine în formă scrisă de la punctul de lucru al societăţii, din str. Libertăţii, nr. 14, et. II. Acestea se află afişate şi pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.
        Prezentul convocator se depune la sediul Municipiului Sighişoara şi se publică pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.

                     Preşedintele Consiliului de Administraţie
                    Diaconita Viorel

Anexe:

1. Nota de fundamentare privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L. :

Proiect de hotărâre AGA/ Bilant / Cont de profit şi pierdere/ Date informative/ Situaţia activelor imobilizate/ Situaţia fluxurilor de numerar / Situaţia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2015 / Declaratie / Nota 1/Nota 2/ Nota 3/ Nota 4/ Nota 5/ Nota 6/ Nota 7 / Nota 8 / Nota 9 / Nota 10 / Propunere repartizare profit / Raport administratori / Raport audit extern / Anexa 3;

2. Raportul Consiliului de Administraţie pe anul 2015.

 Proces-verbal de şedinţă A.G.A. - 31.05.2016