Director,

Ing. Maior Gheorghe

Tel: 0265 771 254

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


      Conducerea curentă a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. este asigurată de director, în baza contractului de mandat  încheiat cu Consiliul de Administraţie al societăţii.
      Directorul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a)are obligaţia de a prelua şi păstra documentele privind constituirea societăţii;
b)are obligaţia de a desfăşura toate operaţiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii;
c)obligaţia de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv şi de lege;
d)selectează, angajează şi concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;
e)încheie actele juridice în numele societăţii comerciale, conform prevederilor legale;
f)răspunde de respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
g)urmăreşte modul de respectare a disciplinei muncii în cadrul societăţii şi propune măsuri de sancţionare, dacă este cazul;
h)obligaţia de a lua parte la toate adunările societăţii, la şedinţele consiliului de administraţie şi organe de conducere similare şi de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administraţie asupra desfăşurării activităţii, dar şi de a duce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi la cele ale Adunării Generale a asociaţilor;
i)studiază şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, organizează şi urmăreşte întocmirea la timp a formelor pentru obţinerea finanţării investiţiilor, contractării lucrărilor şi asigurarea materialelor necesare investiţiilor.
j)să reprezinte Societatea în raporturile cu terţii şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului  Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat;
k)să aplice strategiile şi/sau politicile de dezvoltare propuse de Consiliul de  Administraţie şi aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor, respectând cerintele contractului de delegare;
l)să implementeze programele de investiţii cu finanţare din buget şi din surse proprii;
m)să administreze legal şi eficient întregul patrimoniu al Societăţii;
n)să angajeze cheltuielile materiale şi bănesti ale Societăţii;
o)să respecte disciplina contractuală şi financiară şi să realizeze indicatorii de performanţă;
p)să respecte modul de organizare a activităţii Societăţii stabilit prin regulamentele şi procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare şi să facă propuneri de îmbunatăţire a activităţii;
q)să respecte secretele comerciale ale Societăţii;
r)să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societăţii şi sa ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;  
s)orice alte atribuţii prevăzute prin contractul de mandat, prin Actul Constitutiv al societăţii şi prin lege.