• Imprimare

     Administrarea Societaţii se realizează de către Consiliul de Administraţie format din 5 membri, persoane fizice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Municipiului Sighişoara ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societaţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a)convoacă  Adunarea Generală a Asociaţilor, stabilind ordinea de zi a şedinţei, având obligaţia de a participa la şedinţele acesteia;
b)întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul cu privire la activitatea Societăţii pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor;
c)propune Adunării Generale a Asociaţilor bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;
d)stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare şi a fondurilor cu alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor;
e)propune Adunării Generale a Asociaţilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;
f)aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi de functionare şi regulamentul intern;
g)aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor;
h)stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
i)aprobă dările de seamă referitoare la rezultatele activităţii economico-financiare ale întreprinderii;
j)aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul/ pierderea perioadei de gestiune;
k)aprobă, când este cazul, înstrăinarea bunurilor mobile a patrimoniului societăţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l)ia la cunoştinţă calculul de fundamentare a tarifelor pentru produsele şi serviciile din domeniul de activitate al societăţii şi le înaintează Consiliului Local spre aprobare;
m)aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;
n)propune Adunării Generale a Asociaţilor desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie;
o)propune, spre aprobare, Adunării Generale a Asociaţilor Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administraţie;
p)prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat al directorului general/ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale Societăţii şi la raportările contabile semestriale ale Societăţii;
q)elaborează un raport anual privind activitatea Societăţii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societăţii;
r)numeşte directorul general/directorii Societaţii, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
s)aprobă Planul de management elaborat de către directorul general/directorii Societăţii, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Planul de management va fi corelat şi va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administraţie. Dacă Planul de management revizuit nu va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director general/noilor directori. Mandatul directorului general/directorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, directorul general/directorii Societăţii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese;
t)propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociaţilor obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general al Societăţii;
u)stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită directorului general/directorilor Societăţiii;
v)înregistrează la registrul comerţului orice schimbare a Consiliului de Administraţie;
w)încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociatului unic;
x)îi informează pe reprezentanţii Asociatului unic, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaţilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricarei tranzacţii cu administratorii ori directorii, cu angajaţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia reprezentanţilor asociatului unic a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legatură cu acele tranzacţii;
y)obligaţia de informare revine Consiliului de Administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii pâna la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaţilor;
z)îi informează pe reprezentanţii Asociatului unic, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaţilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară aşa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro;
aa)menţionează într-un capitol special din rapoartele semestriale şi anuale actele juridice încheiate în condiţiile prevăzute la lit. x), precizând elementele referitoare la părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative în legatură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii;
bb)decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului întreprinderii;
cc)rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală, potrivit legii şi conform Actului constitutiv;
dd)respectă modul de organizare a activităţii Societăţii stabilit prin regulamentele şi procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
ee)respectă secretele comerciale ale Societăţii;
ff)păstrează confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societăţii şi ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv; 
gg)orice alte atribuţii prevăzute prin contractul de mandat, prin Actul Constitutiv şi prin lege, stabilite în competenţa administratorilor Societăţii.