Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, în calitate de Asociat unic, exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile care, potrivit legii, revin adunării generale şi adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale.

     Adunarea Generală a Asociaţilor are, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

a)hotărăşte asupra  schimbării formei juridice a Societăţii;
b)aprobă mutarea sediului Societăţii;
c)hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate al Societăţii;
d)aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
e)aprobă majorarea capitalului social şi stabileşte condiţiile efectuării acestei operaţiuni;
f)aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
g)modifică şi/sau completează Actul Constitutiv;
h)aprobă fuziunea cu alte societăţi, divizarea Societăţii sau dizolvarea anticipată a acesteia;
i)decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societăţii, desemnând  şi persoana însărcinată să o exercite;
j)hotărăşte asupra participării Societăţii la capitalul social al altor societăţi comerciale;
k)aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi fixează dividendul;
l)aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
n)îi numeşte şi îi revocă pe membrii Consiliului de Administraţie la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţie sau a Asociatului unic. Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie. În cazul în care Autoritatea Publică Tutelară, în numele Asociatului unic, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane;
o)stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
p)aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administraţie care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administraţie, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Adunarea Generală a Asociaţilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contracte. Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru numirea, în conformitate cu prevederile legale, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în functie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese; 
q)aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale administratorilor;
r)hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societăţii;
s)hotarăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi realizarea investiţiilor;
t)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
u)răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul său de activitate;
v)hotărăşte asupra oricăror probleme care intră în competenţa sa potrivit legii;
w)orice alte atribuţii care, prin lege, sunt stabilite în competenţa Adunării Generale a Asociaţilor.