Anunturi

 

 

Licitatie camion basculabil 

Procedura: achizitie directa

Termen: 11.07.2018

Fornulare

Fisa de date 

........................................................................................................................................ 

                                                                                                 Nr. 996/19.04.2018

 

 

 

 

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL EXAMENULUI SCRIS ŞI A INTERVIULUI PENTRU POSTURILE DE MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

 

Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C.Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma susţinerii probei scrise şi a interviului în data de 19.04.2018

 

Având în vedere PROCESUL VERBAL ÎNREGISTRAT CU NR.995/19.04.2018

declară admişi următorii candidaţi:

- domnul Maior Gheorghe-pentru postul B

- doamna Muntean Doralina-pentru postul A

 

 

 

 

 

                                                Comitetul de nominalizare,

                                                            Marian Adriana Paula

 

                                                    Oprea Adriana Marieta

                                                     

                                                       Popoviciu Adriana

 

...............................................................................................................................................

ANUNŢ CU PRIVIRE LA SELECŢIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ PENTRU POSTURILE DE MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

 

Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C.Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Având în vedere PROCESUL VERBAL ÎNREGISTRAT CU NR.959/17.04.2018

declară admis

-dosarul dosarul înregistrat cu nr. 933/13.04.2018(ora. 11.50) al domnului Maior Gheorghe

-dosarul înregistrat cu nr. 910/12.04.2018(ora. 13.00) al doamnei Muntean Doralina.

 

 

 

 

 

                                                Comitetul de nominalizare,

                                                    Marian Adriana Paula

 

                                                    Oprea Adriana Marieta

                                                    

                                                      Popoviciu Adriana

 

 ........................................................................................................................................

Nr. 604/07.03.2018

 

 

ANUNŢ PRIVIND CONDIȚIILE ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE PREALABILĂ

 A DOI MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul social  în Sighişoara, str. Corneşti nr. 54, punct de lucru: Sighişoara, str. Libertăţii nr. 14, et. II, jud.Mureş.

 

 

Selecţia dosarelor  pentru posturile de membrii în Consiliului de Administratie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, in data de 13.04.2017, ora 12.00

 Scrisoare de Aşteptări- Aici

 Matrice Consiliu/Matrice candidat- Aici

 Procedură Selecţie şi Evaluare-Aici

I.Condiții generale și specifice :

 

I. A. Condiţii generale:

a)  Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  Cunoaşte limba română scris şi vorbit;

c)  Are capacitate deplină de exerciţiu;

d)  Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

e)  Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 – pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

f)  Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României.

g) Nu are cazier judiciar și fiscal;

h) studii superioare de lungă durată în domeniul  juridic sau tehnic si experienţă (minim 5 ani) în activitatea unor întreprinderi publice profitabile.

 

I.B. Competențespecificesectorului public:

 Post A -studii superioarejuridice sau economice; experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. si/sau în activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome, profitabile.

 

Post B -studii superioare juridice, economice sau tehnice; experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. si/sau în activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome, profitabile.

 

 

 

 

 

 

II.Criterii de evaluare a candidaților

 

II. A. Abilitati manageriale:

1.Capacitate de analiza si sinteza;

2. Orientare catre rezultate;

3. Abilitati de comunicare;

4. Capacitate de luare a deciziei.

 

II. B. Cunoştinţe teoretice tehnice:

Reglementările tehnice, economice si financiare (bibliografia recomandată) referitoare la societățile care desfășoară activitatea în domeniul serviciului comunitar de utilități publice.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

 

 

III. Selectia candidatilor se va efectua în doua etape succesive, după cum urmează:

 

1.Selectia  dosarelor de înscriere;

 

2.  Examenul/Interviul candidatilor selectati.

 

IV.Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 

1.CV în format Europass;

2. Cazier judiciar;

3. Cazier fiscal;

4. Copii legalizate dupa actele de studii;

5. Copie act identitate;

6. Copie Carnet de Munca/ADEVERINTĂ care să respecte cerințele prevăzute la art. 34 alin. 5 din legea nr. 53/2003 –Codul Muncii;

7. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, dupa caz;

8. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

9. Declaratie pe propria raspundere autentificata la un notar public, din care, să rezulte ca nu au desfasurat activitate de politie politica, asa cum este definita de lege;

10. Declaratie pe propria raspundere autentificata la un notar public, din care, sa rezulte ca nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societăți comerciale;

11.Scrisoare de intenție.

 

Aceste documente vor fi analizate de către comitetul de nominalizare, iar candidatii care prezintă dosare incomplete sau nu dovedesc îndeplinirea criteriilor de selecție vor fi RESPINSI!

 

V.Durata postului:

a) Durata mandatului  de administrator este de 4 ani.

b)  Remuneratia postului:Indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie se stabilesc prin Contractul de mandat.

 

 

 

VI. Candidaturile:

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pâna la data de 13.04.2018, ora limita de depunere 12.00, la punctul de lucru al SC ECOSEV SIG SRL din Sighisoara, str.Libertăţii nr. 14 et. II în plic închis si sigilat, unde vor primi un numar de înregistrare, fiind  mentionată totodata si ora exactă a depunerii plicului.

Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L” ,numele-prenumele, domiciliul candidatului precum şi postul pentru care se aplică(A sau B).

Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor si documentelor solicitate, Comitetul de nominalizare va analiza indeplinirea de catre candidati a conditiilor mentionate în anunt, rezultatul acestei analize urmand sa fie afisat la sediul institutiei in termen de maxim 48 de ore de la data limită de depunere a candidaturilor respectiv,17.04.2018 si publicat ulterior pe pagina de web a instituției.

 

          Evaluarea candidatilor se va desfasura în data de 19.04.2018 ora 10.00, la sediul instituției din Sighișoara, str.Libertăţii nr. 14 et. II în două etape:

-          probă scrisă

-          interviu

Candidații care NU au fost declarați admiși la proba scrisă NU vor putea participa la susținerea interviului.

 

Interviul va avea doua componenete:

A. Abilități manageriale;

B. Cunostinte teoretice tehnice.

 

A. Abilități manageriale;

Comitetul de nominalizare intervievează fiecare candidat și fiecare membru completează pentru candidați rezultatele.

 

Pentru fiecare din următoarele criterii :

1.Capacitate de analiza si sinteza;

2. Orientare catre rezultate;

3. Abilitati de comunicare;

4. Capacitate de luare a deciziei,

Se acordă un punctaj între 1 și 25 de puncte pentru fiecre criteriu(maximul cumulat fiind de 100 puncte). Pentru fiecare candidat se face o medie aritmetica a punctajului obținut de la fiecare membru al comitetului de nominalizare.

 

B. Cunoștinte teoretice tehnice

 

Din bibliografia recomandată Comitetul de nominalizare va formula 10 întrebări. Enuțul fiecărei întrebări va fi trecut pe câte o foaie de hărtie și introdus în 1 plic alb neinscripționat; total vor fi 10 plicuri. Dintre acestea candidatul va alege doua plicuri, urmând să răspundă celor două întrebări în scris în termen de o oră.

 

Se acorda punctaj între 1 și 50 de puncte pentru fiecare întrebare, maximul cumulat fiind 100 puncte. Pentru fiecare candidat se face o medie aritmetică a punctajului obținut de la fiecare membru al comitetului de nominalizare.

 Pentru fiecare întrebare se stabilește un punctaj maxim de 50 puncte, rezultatul final obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la cele două întrebări.

Punctajul minim necesar pentru a fi declarat ADMIS la fiecare dintre cele două probe(A si B) este de 70 puncte.

 

După finalizarea probelor de concurs se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut minim punctajul final de 140 de puncte( proba A + proba B).

 

Lista candidaților declarați „ADMIS” va fi transmisă Adunării Generale a Asociaţilor a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. (Consiliului Local Sighișoara) pentru a aproba componența Consiliului de Administrație al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara.

 

 

Bibliografie componentă tehnică:

a)      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și comșpletările ulterioare;

b)       Legea nr. 31/1990 privind societățile ;

c)       Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)      ORDONANŢA   Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şiprivat de interes local aprobatăprinLegea 3/2003;

e)      HOTĂRÂREA   Nr. 955 din 15 iunie 2004 pentruaprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat.

 

 

 

                                                     Comitetul de nominalizare,

 

Marian Adriana Paula

 

Oprea Adriana Marieta

 

 Popoviciu Adriana

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 oferă spre ocupare un post de Agent de Pază

           Cerinţele candidatului:

- calificare in domeniu.

 Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 06.09.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Obiectivele postului:

A.     Verificarea respectării regulamentelor de organizare şi funcţionare a parcărilor publice administrate de societate

B.     Sesizarea organelor competente în caz de nerespectare a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a parcărilor publice administrate de societate

Consilierea clienţilor în ceeea ce priveşte plata parcărilor publice cu plată prin intermediul aparatelor automate de parcare şi prin intermediul SMS-lor

.........................................................................................................................................................................

Invitatie pentru Achizitionarea următoarei lucrări

Lucrări de asfaltare mecanică 5000 mp în Municipiul Sighişoara, respectiv pe str. Corneşti (sens urcare-sens coborâre) până la sensul giratoriu, str. Consiliul Europei (2 benzi pe sens pe direcţia Sighisoara-Brasov şi 2 benzi pe sens pe direcţia Braşov-Sighişoara [Semafor 1]) şi pe str. Mihai Viteazu (2 benzi pe sens pe direcţia Sighisoara-Brasov şi 2 benzi pe sens pe direcţia Braşov-Sighişoara[Semafor 2]).  

Anunt publicitate Seap-Aici

Documentatie Atribuire-Aici

Formulare-Aici

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 oferă spre ocupare un post de ELECTRICIAN    si un  post de INSTALATOR.

           Cerinţele candidatului:

- calificare in domeniu.

-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.

 Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 18.08.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Atribuţiile postului de instalator sunt:

-  Executa lucrarile primite zilnic de la seful sectiei urmarind calitatea si incadrarea in termen

-  Pregăteşte operaţiile de montaj a instalaţiilor de canalizare

-  Identifică şi amenajează traseele conductelor de canalizare

-  Montează reţelele de canalizare interioară

-  Amenajează locul de montaj şi montează obiectele sanitare

-  Verifică şi probează montajul executat

-  Execută sistemele exterioare de alimentare cu apă

-  Execută instalaţii de ridicare a presiunii apei

-  Montează instalaţii interioare de apă

-  Montează utilajele utilizate în instalaţiile sanitare

-  Remediază defecţiunile apărute la instalaţiile sanitare

-  Aplică procedurile de calitate

-  Participă la discuţii de grup în vederea obţinerii soluţiilor optime

 

Atribuţiile Postului de Electrician sunt:

- identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra,

- verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit,

- delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru,

- se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii,

- verifica integritatea izolatiei,

- verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant,

- verifica echipamentul de protectia muncii,

- executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru,

- autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune,

- in caz de accident de munca informeaza șeful de secție despre eveniment,

- are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant,

 

.........................................................................................................................................................................

            S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, având cont curent nr. RO86RZBR0000060014809581, deschis la Raiffeisen Bank, telefon 0265771254, reprezentată prin director Moldovan Radu, oferă spre ocupare un post de ECONOMIST.

           Cerinţele candidatului:

-studii economice (diplomă de licenţă)

-sa probeze o vechime de cel putin 2 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile;

-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil;

-sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;

-sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate

            

Responsabilităţi şi Sarcini:

 

  1. Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului;
  2.  Intocmirea salariilor pe baza pontajelor primite de la serviciul  Resurse-umane
  3. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar prin casierie;
  4. Efectuarea  plăţilor catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii şi către furnizorii interni prin electronic banking;
  5. Efectuează operaţiuni contabile privind veniturile şi cheltuielile societăţii;
  6. Respectarea regulamentului privind operatiunile de casa si incadrarea in plafonul stabilit de lege;

Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 26.07.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, sau la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

            Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia. Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţle declarate de către candidaţi.

..........................................................................................................................................................................

ANUNŢ I

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara

ANUNŢĂ


       Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în data de 28.11.2012, ora 10:00.
       Posturi în selectie: 5 posturi de administrator, în trei categorii:
A.    1 post administrator, poate fii din rândul autoritatii tutelare sau al altor instituţii publice;
B.   1 post administrator, cu studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, poate fii din rândul autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice;
C.    3 posturi administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.

 

ANUNŢ II

ANUNŢ  PUBLICITAR
LICITAŢIE ÎNCHIRIERE BUNURI


        S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
       Organizează în data de 20.11.2012 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare privind închirierea loturilor  nr. 3 si 6, terenuri în suprafaţă de 11,67 mp fiecare, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de spaţii (tarabe) pentru comercializarea de produse industriale.
      Durata închirierii va fi până la data începerii lucrărilor de sistematizare a Pieţei Agroalimentare, dar nu mai mult de 1 (un) an de la data încheierii contractului. Preţul de începere al licitaţiei este de 116,70 lei/lună.
       Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul administratorului, respectiv str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice.
        Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii până la data 16.11.2012, ora 12.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
         Locul susţinerii licitaţiei este la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 - în data de 20.11.2012, ora 10.00.
       În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 27.11.2012, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 26.11.2012, ora 10.00.
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265/771254.