0265 771 254 ecoservsig@yahoo.ro
.
   
.

Organizare si functionare

Societatea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. a fost infiintata in anul 2011 prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 49/31.03.2011,modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 105/08.06.2011, avand la baza reorganizarea Serviciului Public de Gospodarie a Municipiului Sighisoara.

Prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 76/25.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 93/31.05.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 54/28.03.2013, s-a aprobat delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilitati publice catre S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  

In consecinta, avand la baza prevederile contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a unor activitati si servicii comunitare de utilitati publice ale Municipiului Sighisoara catre S.C. Ecoserv Sig S.R.L., inregistrat sub nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 11/12.07.2012, asa cum a fost modificat si completat prin actul aditional nr. 1, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 67/27.09.2012, actul aditional nr. 2, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 55/28.03.2013, actul aditional nr. 3, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 32/26.02.2015 si actul aditional nr. 4 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 33/27.02.2017, structura societatii la momentul actual este urmatoarea:
- Sectia Constructii, Coloana Auto;
- Sectia Sere Zone Verzi;
- Birou Salubrizare, Statie de sortare;
- Birou Administrare Piata Agroalimentara
- Birou Administrare Parcari;


Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 10/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 31/2009 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
- Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 70/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
- Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directa a unor activitati si servicii comunitare de utilitati publice ale Municipiului Sighisoara catre S.C. ECOSERV SIG S.R.L. nr. 16200/02.08.2012
- Actul constitutiv al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;
- Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raza municipiului Sighisoara,aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara,nr. 82/25.10.2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietei Agroalimentare din Municipiul Sighisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 19/28.02.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;
- Regulamentul intern al societatii.
Str. Cornesti, nr. 54
545400 Sighisoara, Mures
.