Prezentare

 S.C. Ecoserv Sig S.R.L. este o societate comercială înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 49/31.03.2011, aşa cum a fost aceasta modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie din cadrul Municipiului Sighişoara.
Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012 completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilităţi publice către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
Prin Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., înregistrat sub nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012,  modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, prin actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013 şi prin actul adiţional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 32/26.02.2015, societății i-au fost delegate următoarele activităţi:
            1. Activităţi specifice Serviciului Public de Salubrizare:

  • sortarea deşeurilor municipale;

2.  Activităţile specifice Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sighişoara:

  • construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;
  • amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de picnic şi a terenurilor de joacă pentru copii;
  • amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor;
  • construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor  agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor;
  • organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
  • instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijarea circulaţiei urbane în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;
  • amenajarea, organizarea şi exploatarea mobilierului urban şi ambiental;
  • înfiinţarea, oganizarea şi exploatarea spălătoriilor, atelierelor de reparaţii auto;

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. are ca obiect principal de activitate - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor - Cod CAEN Rev.2 – 4211, dar poate presta şi alte activităţi secundare, prevăzute în Actul constitutiv.

Ca prestator ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului Local Sighişoara, societatea urmăreşte să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de utilităţi publice şi, implicit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, de muncă şi de locuire ale populaţiei, în conformitate cu cerinţele fundamentale pe care serviciile de utilităţi publice trebuie să le îndeplinească.